Pesquisar
Pesquisar
Close this search box.

DIRETORIA

Presidente

Michie Afuso

Diretor

Toshiro Kobayashi

Diretor

Yasuhiro Ooi

Diretora

Rika Tamura

Diretora

Yumiko Watanabe

Diretor

Kota Okada

Diretor

Fujinami Kai

Diretora

Elisa Iwaki

Auditor

Shin-ichi Minowa